Heeft u een vraag?
preloader

Politiek

<lang=”nl”>

Verplichting tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer

TEONIA SA (celestetiek) zet zich in voor de bescherming van uw privacy en houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen (zorg, cosmeceuticals, opening van centra, promoties, wedstrijden, tevredenheidsenquêtes, praktische aanbevelingen, enz. Wij raden u aan om deze verklaring regelmatig te herzien, aangezien deze van tijd tot tijd kan veranderen, naar eigen goeddunken.

Vragen over uw persoonlijke gegevens kunt u richten aan onze Privacy Officer via e-mail op gdpr@celestetic.com

Wat valt onder dit privacybeleid

In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke soorten persoonlijke informatie TEONIA SA verzamelt over personen en wordt besproken hoe TEONIA SA persoonlijke informatie verzamelt, verwerkt, opslaat en deelt met derden, de persoonlijke informatie die het verzamelt en andere relevante zaken.

 

Geïnformeerde toestemming

 

“Door gebruik te maken van de website en/of applicatie van TEONIA SA voor welk doel dan ook (bijvoorbeeld voor het gebruik van de inhoud en/of de aangeboden diensten, alsook voor de betaling van de verschillende diensten die op de website van TEONIA SA worden aangeboden), bevestigt u hierbij dat u de voorwaarden van dit privacybeleid hebt gelezen, begrepen en aanvaard, en u geeft uw geïnformeerde toestemming voor elk gebruik dat door TEONIA SA wordt of kan worden gemaakt van de persoonlijke informatie die u op de website van het bedrijf verstrekt (met inbegrip van de overdracht van uw persoonlijke informatie aan derden voor de in dit privacybeleid aangegeven doeleinden) en/of de persoonlijke informatie die wordt verzameld over uw gebruik van de website van het bedrijf, hetzij door TEONIA SA, hetzij door TEONIA SA, hetzij door derden die in opdracht van TEONIA SA handelen.

 

Door uw beslissing om uw persoonlijke gegevens aan TEONIA SA te verstrekken via de website en/of via de applicatie en/of door gebruik te maken van een van de methoden die in dit privacybeleid worden beschreven, verklaart u zich akkoord met het volgende:

 1. De persoonlijke informatie die u aan TEONIA SA verstrekt is uw eigendom en is nauwkeurig, volledig en correct.

 

 1. TEONIA SA bewaart de persoonlijke informatie die u verstrekt in de gegevensbanken van het bedrijf en het bedrijf heeft het recht om deze persoonlijke informatie te gebruiken en door te geven aan derden die met TEONIA SA samenwerken of namens TEONIA SA handelen, met inachtneming van de voorwaarden die in dit privacybeleid zijn vastgelegd.

 

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens verzamelen

 

TEONIA SA verzamelt persoonlijke informatie over u wanneer u actief informatie aan ons verstrekt (bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon, post, online chat of sociale media en/of wanneer u uw contactgegevens verstrekt over een toepassing die door ons bedrijf wordt beheerd), en wij verzamelen ook informatie wanneer u gebruikmaakt van onze diensten, producten of servicekanalen, onder meer door toezicht op uw gebruik van onze websites.

 

Gebruik van “cookies”

 

TEONIA SA maakt gebruik van cookies die uw activiteitspatronen volgen wanneer u onze website bezoekt om de algemene gebruikservaring van de website te verbeteren, u de nodige ondersteunende diensten aan te bieden en u diensten en/of producten aan te bieden die voor u interessant kunnen zijn, zoals voorgesteld door de gegevens die met behulp van het cookiebestand worden verzameld. Wanneer u onze website bezoekt, kent ons bedrijfssysteem een identificatienummer toe aan het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website en wordt er een cookiebestand op dat apparaat geïnstalleerd. Het kan ook gebeuren dat ons bedrijf toestemming geeft voor de installatie van cookies op uw apparaat (tijdelijk of permanent) door derden die gelinkt zijn aan hun websites, diensten en/of producten. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat cookies worden geweigerd, maar wees u ervan bewust dat de service mogelijk niet goed werkt.

 

 

Verzamelde persoonlijke informatie

 

De persoonlijke informatie die door TEONIA SA wordt verzameld, omvat de locatiegegevens van het apparaat dat u gebruikt wanneer u onze website of de applicatie die wij gebruiken, informatie die tijdens het communicatieproces met u wordt verzonden en informatie over het verzamelen van betalingen wanneer u betaalt voor onze diensten of producten die wij aanbieden.

 

Locatiegegevens van het apparaat – Tijdens het gebruik van het internetnetwerk en de toegang tot een website en/of toepassing van TEONIA SA, en voor zover uw apparaat deze optie beschikbaar stelt als onderdeel van de privacydefinities, verzamelt ons bedrijf gegevens over de locatie van uw apparaat, waaronder mogelijk algemene informatie over de stad en de staat waar uw apparaat zich bevindt zoals geactiveerd door uw IP-adres.

 

Informatie uit communicatie met u – Wanneer u communiceert met ons bedrijf en/of een vertegenwoordiger die namens ons bedrijf optreedt, met behulp van methoden zoals het invoeren van uw contactgegevens op een formulier op onze website en/of op een door ons gebruikte applicatie, telefoongesprek, voicemail, e-mail, online chat, sociale netwerkcommunicatie, postbezorging of een andere methode, worden de gegevens die u aan TEONIA SA verstrekt (inclusief opmerkingen, verzoeken, klachten en ideeën) opgeslagen in ons systeem. Als u bijvoorbeeld telefonisch contact opneemt met ons bedrijf en/of een vertegenwoordiger die namens ons bedrijf optreedt, inclusief een vertegenwoordiger van de klantenservice, kan uw telefoongesprek worden opgenomen en/of het telefoongesprek schriftelijk worden vastgelegd, onder andere om de kwaliteit van de dienstverlening aan u te controleren en/of fraude te voorkomen. Bovendien, als u zich inschrijft op een nieuwsbrief of andere communicatie van ons bedrijf, ontvangen wij automatisch updates telkens wanneer u die nieuwsbrief of andere communicatie opent en/of wanneer u op een link klikt die deze bevat.

 

Verzamelgegevens voor betalingen – Wanneer u een betaling uitvoert voor diensten en/of producten die door TEONIA SA worden aangeboden met behulp van een creditcard, wordt u gevraagd om gegevens te verstrekken, zoals het nummer en de gegevens van de creditcard. Deze worden gehost op een beveiligde server en maken gebruik van de nieuwste informatiebeveiligingstechnologie, die tot doel heeft uw creditcardgegevens te beschermen tijdens de overdracht van gegevens die op de servers zijn opgeslagen. Deze SSL (Secure Sockets Layers) technologie beveiligt miljarden dollars in internettransacties. Ons bedrijf maakt ook gebruik van een bemiddelaar, zoals PayPal, om alternatieve betalingsoplossingen aan te bieden. TEONIA SA verzamelt persoonlijk identificeerbare informatie over u (uw ✜✜✜✜✜ gegevens over u (uw ✜✜✜✜✜✜✜✜✜✜✜✜✜✜✜✜✜ gegevens die u persoonlijk identificeerbaar zijn op het moment dat u een betaling doet voor onze diensten en/of producten die wij aanbieden, zoals bijvoorbeeld:

 

 • Naam
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Adres
 • Telefoon- en/of mobiele telefoonnummers
 • Land
 • Postcode
 • E-mail adres
 • IP-adres en browserinformatie
 • Marktonderzoekgegevens zoals gebruikspatronen van klanten.

 

Gebruik van persoonlijke informatie

Wij gebruiken uw verzamelde gegevens voor legitieme commerciële, operationele en marketingdoeleinden, die kunnen bestaan uit

 • Verwerking van orders en verzoeken om informatie
 • Onze website en diensten verbeteren
 • Onze klantenservice verbeteren
 • U voorzien van de gevraagde diensten en/of producten
 • Geschillenbeslechting, het innen van vergoedingen en het oplossen van problemen
 • Uitvoeren van marktonderzoek
 • U te voorzien van informatie over de producten en diensten die wij aanbieden

U kunt stoppen met het versturen van marketingmails door de instructies te volgen die bij een bepaalde communicatie horen of door contact met ons op te nemen op het volgende adres: gdpr@celestetic.com

TEONIA SA verstuurt per e-mail berichten naar haar abonnees over haar producten, nieuwe diensten, verbeteringen, kennisgevingen van geplande diensten, enz. Onze abonnees kunnen ervoor kiezen om deze informatie niet te ontvangen door hun abonnement bij ons op te schorten.

Overdracht van persoonlijke informatie aan derden

TEONIA SA verbindt zich ertoe geen persoonlijke informatie over gebruikers te delen, te verkopen of door te geven met zakelijke partners, sponsors of anderen voor andere doeleinden dan het verlenen van directe klantenservice in verband met het verkoopproces.

Belangrijke opmerking

 

 1. Onder voorbehoud van de bepalingen van deze Overeenkomst verleent de Klant TEONIA SA hierbij het recht om de Diensten aan de Klant te gebruiken, te kopiëren, op te slaan, op te slaan, te verzenden, te wijzigen, afgeleide werken te creëren en gegevens van de Klant weer te geven, en dit uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de Diensten aan de Klant. Zoals aangegeven zal TEONIA SA alle klantgegevens gebruiken voor het verkoopproces en deze gegevens opslaan en gebruiken voor dit doel. TEONIA SA biedt geen archiveringsdiensten aan. TEONIA NV aanvaardt enkel dat zij de klantgegevens van een dienst niet opzettelijk zal verwijderen vóór de beëindiging van het abonnement van de Klant. TEONIA SA wijst elke andere verplichting met betrekking tot de opslag uitdrukkelijk van de hand.
 2. Niettegenstaande de bepalingen van deel A hierboven, kan TEONIA SA uw persoonlijke, geaggregeerde of anderszins persoonlijke informatie met derden delen of openbaar maken met het oog op analyse van de industrie, demografische profilering, gerichte reclame voor andere producten en diensten en marketingdoeleinden. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketingberichten door gebruik te maken van de opt-out apparaten en links op onze website of e-mails.
 3. U hebt de mogelijkheid om uw persoonlijke informatie volledig uit onze systemen te verwijderen zonder sporen of opgeslagen gegevens achter te laten. Deze optie om persoonlijke gegevens te verwijderen zal op specifiek verzoek van de klant worden aangevuld.

 

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

 

TEONIA SA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om een hoog niveau van beveiliging te waarborgen om de persoonlijke informatie die ons bedrijf over u heeft, te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of gebruik, wijziging, illegale of toevallige vernietiging en toevallig verlies. De door TEONIA SA verzamelde gegevens worden achter firewalls opgeslagen om verlies, wijziging of misbruik van informatie onder onze controle te voorkomen. Websites en toepassingen die door TEONIA SA worden beheerd en die gevoelige persoonlijke informatie bevatten, worden beschermd door SSL 128 (☺☺), die informatie op het internet versleutelt en algemeen wordt geaccepteerd en gebruikt om financiële en andere gevoelige online transacties te beschermen. De beveiligingstools en -procedures die ons bedrijf heeft ingevoerd, maken het ook mogelijk om toegang door onbevoegde gebruikers te lokaliseren en te voorkomen.

Bovendien, wanneer wij uw persoonlijke informatie overdragen of delen met derden, eist ons bedrijf ook dat zij gebruik maken van technische en organisatorische procedures om een hoog niveau van beveiliging van uw informatie te handhaven. Wij wijzen u er echter op dat er zich situaties kunnen voordoen waarin ons bedrijf door de wet of andere vereisten buiten onze controle om uw persoonlijke gegevens door te geven aan overheidsinstanties of andere derden en in dergelijke situaties is ons bedrijf beperkt in haar vermogen om de maatregelen te beïnvloeden die door dergelijke derden worden genomen om uw informatie te beschermen.

TEONIA SA verbindt zich ertoe om commercieel redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen om ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking van diensten of klantgegevens te voorkomen. TEONIA SA heeft passende administratieve, technische en fysieke beveiligingsprocedures ingevoerd om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt te beschermen. TEONIA SA is echter niet verantwoordelijk voor overdrachtsfouten, ongeoorloofde toegang door derden of andere oorzaken buiten de controle van TEONIA SA.

Hoewel TEONIA SA redelijke inspanningen levert om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging door derden, dient u zich ervan bewust te zijn dat er nog steeds een risico verbonden aan de overdracht van informatie via het internet bestaat. Daarom kan TEONIA SA niet garanderen dat de informatie die u verstrekt op onze websites en/of de applicaties die wij exploiteren volledig veilig is.

Websites die worden beheerd door TEONIA SA kunnen links naar verschillende websites bevatten. Houd er rekening mee dat wanneer u op een van deze links klikt, uw computer naar een andere aparte website wordt geleid. Wij raden u aan de privacyverklaring op deze sites te lezen, aangezien deze kunnen verschillen van de onze.

Toegang tot gegevens en contactinformatie

U kunt een correctie of een kopie van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren aanvragen door contact op te nemen met de Privacy Officer op gdpr@celestetic.com of door te schrijven naar:

TEONIA SA
Rue Henrotte, 27

1150 Sint-Pieters-Woluwe

België

Gegevenscontroleur

 

TEONIA SA is verantwoordelijk voor de controle van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben.

In het geval dat u zich heeft geregistreerd om diensten aangeboden door TEONIA SA te ontvangen, maar een deel van deze diensten wordt geleverd door een derde partij, zal de derde partij optreden als een afzonderlijke “verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens”.

De persoonlijke informatie die TEONIA SA over u verzamelt, kan worden gedeeld met andere bedrijven van de Groep en deze andere bedrijven mogen deze persoonlijke informatie alleen voor hun interne doeleinden gebruiken. Evenzo kunnen persoonlijke gegevens die door andere bedrijven van de Groep over u worden verzameld, worden gedeeld met TEONIA SA, die deze alleen voor interne doeleinden zal gebruiken.

In elk van de bovenstaande gevallen worden TEONIA SA en de andere bedrijven van de Groep beschouwd als “Joint Data Controllers” met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en zijn zij individueel en collectief verantwoordelijk voor de naleving van de vereisten voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Indien u uw rechten op persoonlijke informatie wenst uit te oefenen of indien u vragen hebt over activiteiten in verband met de verwerking van uw persoonlijke informatie, aarzel dan niet om contact op te nemen met TEONIA SA, die uw verzoek zal behandelen, zelfs indien het een ander lid van de Groep betreft, op het hierboven vermelde bedrijfsadres, of door een e-mail te sturen naar: gdpr@celestetic.com

 

Delen van persoonlijke gegevens met derden

 

Naast het delen van persoonlijke informatie over u met andere bedrijven van de groep waarvan TEONIA SA deel uitmaakt, ter ondersteuning van de algemene activiteiten of interne behoeften van de bedrijven van de groep (zoals aangegeven in het gedeelte over de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens hierboven), kan TEONIA SA uw persoonlijke informatie ook delen met derden, zoals hieronder vermeld:

 1. Derden die diensten of leveringen leveren die ons bedrijf helpen u te voorzien van de diensten en/of producten waar u om vraagt (bijvoorbeeld accountants, computerdiensten, juridische adviseurs, betalingsverwerkingsdiensten, etc.);
 2. Ambtenaren uit verschillende landen om aan bepaalde wettelijke vereisten te voldoen;
 3. Wij kunnen u de diensten en/of producten aanbieden van derden die zakenpartners van ons bedrijf zijn en als u interesse toont in deze aanbiedingen, kunnen wij uw persoonlijke gegevens aan deze derden verstrekken.

Gelieve er rekening mee te houden dat TEONIA SA uw persoonlijke gegevens naar de derde partij zal sturen op de datum waarop het wordt gevraagd of wanneer nodig (al naar gelang het geval).

Gegevensbescherming in de Europese Unie

Voor vragen over de Europese privacyregels kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer door een e-mail te sturen naar: gdpr@celestetic.com

Gevolgen van het niet verstrekken van uw persoonlijke gegevens

U bent niet verplicht om uw persoonlijke gegevens aan TEONIA SA te verstrekken. Er zij echter op gewezen dat TEONIA SA u mogelijk niet in staat is om u de diensten en/of producten te leveren die u van ons bedrijf vraagt, tenzij u uw persoonlijke informatie verstrekt.

Hoewel u niet verplicht bent uw persoonlijke gegevens aan TEONIA SA te verstrekken, zijn er bepaalde situaties waarin de bekendmaking van uw persoonlijke gegevens een noodzakelijke voorwaarde is voor het aangaan van een contractuele relatie tussen u en TEONIA SA. Daarom kan een beslissing van u om uw persoonlijke gegevens niet aan TEONIA SA te verstrekken, ons bedrijf verhinderen om een contractuele overeenkomst met u aan te gaan en kan het zijn dat wij u de diensten en/of producten die u van ons bedrijf hebt gevraagd te ontvangen, niet kunnen leveren.

Niettegenstaande het voorgaande zijn deze regels van toepassing op bepaalde gebruikers: in het algemeen, met uitzondering van de wettelijke verplichting voor gebruikers om specifieke informatie aan ons bedrijf te verstrekken, bent u niet wettelijk verplicht om uw persoonlijke informatie aan TEONIA SA te verstrekken, en u bent vrij om te beslissen of u dit al dan niet doet. Indien u besluit uw persoonlijke gegevens niet aan TEONIA SA te verstrekken in overeenstemming met de vereisten van het bedrijf, is het mogelijk dat TEONIA SA niet in staat is om op uw verzoek te reageren en/of u de diensten en/of producten te leveren die u vraagt te ontvangen.

U kunt vragen dat uw persoonlijke gegevens niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden

TEONIA SA tracht rekening te houden met de persoonlijke behoeften en voorkeuren van haar potentiële en huidige klanten om hen relevante inhoud en aanbiedingen aan te bieden. Daartoe analyseert TEONIA SA persoonlijke informatie aan de hand van bepaalde technologieën en technieken om conclusies te trekken over de inhoud en de aanbiedingen die u mogelijk persoonlijk relevant vindt. Bovendien kan ons bedrijf, voor zover u ermee instemt om marketingaanbiedingen van TEONIA SA te ontvangen, de aan u gedane aanbiedingen verfijnen aan de hand van de conclusies die uit deze analyses van uw gegevens worden getrokken.

 

U hebt het recht om op elk moment en zonder kosten te vragen dat TEONIA SA uw persoonlijke informatie niet gebruikt voor direct marketing doeleinden, door een e-mail te sturen met als onderwerp “Unsubscribe” naar: gdpr@celestetic.com; Gelieve er rekening mee te houden dat indien u deze optie kiest, uw persoonlijke informatie (zoals uw contactgegevens) altijd wordt opgeslagen door TEONIA SA, maar onze onderneming zal uw informatie niet gebruiken om marketinginhoud te verzenden, zoals aangegeven in de vorige paragraaf.

U heeft rechten op uw persoonlijke gegevens

U heeft verschillende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, zoals de volgende:

 

Het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens – U hebt het recht om ons bedrijf te vragen te bevestigen of het persoonlijke gegevens over u bewaart en, indien dit het geval is, kunt u ook vragen om een kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen, in afwachting van de bevestiging van uw identiteit door ons bedrijf om de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan een onbevoegde derde partij te voorkomen. U kunt een beoordeling van uw persoonlijke gegevens aanvragen door een e-mail te sturen naar: gdpr@celestetic.com

 

Het recht om het gebruik van uw persoonlijke informatie te beperken – U hebt het recht om te eisen dat er beperkingen worden gesteld aan het gebruik van uw persoonlijke informatie door ons bedrijf, op voorwaarde dat uw persoonlijke informatie door ons bedrijf wordt vereist om u de diensten en/of producten te leveren die u van ons bedrijf hebt geregistreerd om te ontvangen. U kunt ons bedrijf vragen om het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken door een e-mail te sturen naar: gdpr@celestetic.com

 

Het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen – U hebt het recht om ons bedrijf te vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, met inachtneming van de volgende disclaimers:

 

 1. u heeft uw toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens en u trekt nu uw toestemming in voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, op voorwaarde dat er geen wettelijke basis is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
 2. uw persoonlijke gegevens niet noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze werden verwerkt en/of verzameld;
 3. u maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie voor direct marketing doeleinden (zoals hierboven besproken in de sectie “U kunt vragen dat uw persoonlijke informatie niet wordt gebruikt voor marketing doeleinden”);
 4. u heeft uw eigen redenen om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien de wettelijke basis voor de verwerking de uitvoering van een taak of taken van algemeen belang is, de uitvoering van een aan ons bedrijf verleend officieel gezag of de bevrediging van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf en/of een derde partij, zoals het opstellen van een profiel met betrekking tot u onder de bovengenoemde rechtsgrondslagen, en er geen doorslaggevende legitieme reden is om uw persoonsgegevens te verwerken die uw rechten, vrijheden of belangen overschrijdt;
 5. uw persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd in verband met wettelijke vereisten die aan ons bedrijf worden opgelegd;
 6. de persoonlijke informatie werd verzameld in het kader van het verlenen van diensten aan een minderjarige; of
 7. uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verzameld en/of verwerkt.

U kunt ons bedrijf vragen om uw persoonlijke gegevens uit het systeem te verwijderen door een e-mail te sturen naar: gdpr@celestetic.com

Houd er rekening mee dat dit recht niet van toepassing is in situaties waarin ons bedrijf de plicht heeft om uw persoonlijke informatie te verwerken vanwege de wetten die aan ons bedrijf zijn opgelegd, om bescherming te zoeken tegen juridische stappen in het belang van de volksgezondheid, of om verplichtingen na te komen om het officiële gezag van ons bedrijf of het publieke belang te handhaven.

 

Recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke informatie – U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden (inclusief het aanmaken van een profiel over u voor marketing doeleinden) en in dit geval zal ons bedrijf uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken voor direct marketing doeleinden. Bezwaren tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens kunt u richten aan: gdpr@celestetic.com

Het recht op mobiliteit van uw persoonlijke informatie – Het is uw recht om in een aanvaardbaar en gestructureerd formaat naar u te worden verzonden dat kan worden gelezen op een apparaat, uw persoonlijke informatie die u aan ons bedrijf hebt verstrekt en om uw persoonlijke informatie over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens. U hebt ook het recht om ons bedrijf te vragen om uw persoonlijke gegevens naar een andere verantwoordelijke te sturen (indien technisch mogelijk). Het is belangrijk op te merken dat uw recht om uw persoonlijke informatie te ontvangen of naar een andere verantwoordelijke te laten sturen alleen van toepassing is op persoonlijke informatie die met uw toestemming is verwerkt of om actie te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan de ondertekening van een contract of op grond van de verplichting om een contract uit te voeren waarbij u partij bent. Ook dient te worden opgemerkt dat het niet aanvaardbaar is om ons bedrijf te hinderen in het recht om een kopie van uw persoonlijke informatie te bewaren, zoals bepaald door de Europese privacyregels. U kunt ons bedrijf vragen om u uw persoonlijke informatie toe te sturen en/of over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door een e-mail te sturen naar: gdpr@celestetic.com

Het recht om een klacht in te dienen – U hebt het recht om een klacht in te dienen over het privacybeleid van ons bedrijf en/of uw persoonlijke informatie door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via e-mail op gdpr@celestetic.com of door ons te schrijven op het volgende adres

 

TEONIA SA
Rue Henrotte, 27

1150 Sint-Pieters-Woluwe

België

 

Overdracht van persoonlijke informatie naar internationale organisaties of andere landen

 

U begrijpt dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven buiten de grenzen van het land waar u woont, ook naar staten waar de regelgeving een niveau van bescherming van persoonsgegevens toestaat dat lager is dan het niveau van bescherming dat wordt bepaald door de regelgeving van uw land van verblijf. In een dergelijke situatie zal TEONIA SA maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens op een passend niveau te beschermen, zoals besproken in dit privacybeleid en zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Er zij ook op gewezen dat uw persoonlijke informatie kan worden doorgegeven buiten de Europese Unie (met andere woorden, naar landen die geen lid zijn van de Europese Unie en die geen Noorwegen, Liechtenstein of IJsland omvatten). Het is ook mogelijk, in bepaalde omstandigheden, dat uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan internationale organisaties.

 

Door gebruik te maken van de website(s) en/of de toepassing van TEONIA SA en door uw persoonlijke gegevens aan ons bedrijf te verstrekken, geeft u hierbij uw geïnformeerde toestemming aan TEONIA SA om uw persoonlijke gegevens te verwerken en/of op te slaan en/of te bewaren en/of over te dragen buiten de grenzen van uw land van verblijf.

 

Hoe lang uw persoonlijke gegevens worden bewaard

 

TEONIA SA bewaart uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden van het gebruik van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid of voor een langere periode zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. In het algemeen zal TEONIA SA uw persoonlijke gegevens bewaren in overeenstemming met de verjaringstermijnen of reglementaire richtlijnen die van toepassing zijn op ons bedrijf, voor zover zij vereisen dat ons bedrijf de informatie voor langere tijd bewaart. TEONIA SA voert regelmatig beoordelingen uit om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens niet langer worden bewaard dan nodig is.

 

Wijzigingen in ons privacybeleid

 

TEONIA SA heeft het recht om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen, naar eigen goeddunken van het bedrijf. In het geval dat dit Privacybeleid wordt bijgewerkt, zal TEONIA SA dergelijke wijzigingen bekendmaken door het bijgewerkte Privacybeleid op de websites en/of toepassingen van ons bedrijf te plaatsen. Tenzij anders vermeld, wordt elke update van dit privacybeleid van kracht op de datum waarop het op de website en/of de specifieke TEONIA SA-applicatie van ons bedrijf wordt geplaatst. Daarnaast zal TEONIA SA stappen ondernemen om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in het privacybeleid van ons bedrijf door het plaatsen van een aankondiging van belangrijke beleidswijzigingen op onze websites en/of toepassingen die door ons bedrijf worden beheerd en/of andere communicatiemiddelen die normaal gesproken in dergelijke situaties worden gebruikt, en TEONIA SA zal ook uw toestemming vragen voor belangrijke wijzigingen in het privacybeleid met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens door ons bedrijf, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Daarom raden wij u aan om ons privacybeleid regelmatig te controleren om ervoor te zorgen dat er updates zijn gemaakt en om uzelf te informeren over het privacybeleid van ons bedrijf met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

 

 

 

</lang=”nl”>

image

EVOCURE DH MAG

EVOCURE ELLE MAGAZINE

Paris Match EVOCURE

Marie-Claire Belgique

GAEL

Proestetic

l'Eventail

Paris Match

Marie-Claire Belgique

The Brussels Mag

ELLE

Formulaire de Contact
assistance

FACEBOOK (méthode préférée, réponse immédiate)

Ou bien laissez nous vos données

Merci pour votre message!
Vous devez remplir tous les champs!